Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

SKUTECZNIE ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY PRAWNE, Pomagam uniknąć kosztownych błędów

Osoby, które posiadają stare książeczki mieszkaniowe założone do 23 października 1990r i przeznaczą środki zgromadzone na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe, wciąż mogą starać się o premię gwarancyjną. Premia gwarancyjna jest finansowana ze środków budżetu państwa. Jej wysokość zależy od wpłat dokonywanych w poszczególnych latach oraz od, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnika ceny metra kwadratowego w budownictwie mieszkaniowym, który zmienia się co kwartał. Do przyjmowania wniosków, obliczania i wypłaty premii został wyznaczony został PKO Bank Polski SA.

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

Kiedy można ubiegać się o premię?

O premię gwarancyjną mogą się ubiegać właściciele książeczek mieszkaniowych wystawionych do 23 października 1990r, którzy przeznaczą zgromadzone tam środki na wydatki mieszkaniowe, wymienione w Ustawie z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1115 ze zm.). Co istotne, pieniądze z książeczki można uzyskać dopiero po poniesieniu wydatków na określoną inwestycję mieszkaniową.

I tak premia gwarancyjna przysługuje w związku z dokonaniem jednej z następujących czynności:

- uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej,

- nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych,

- przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

- uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie do-mu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej,

- uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych,

- uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,

- wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego,

- dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny,

- całkowitą spłatą zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem mieszkaniowym, 

- remontem polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przy-sługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego,

- dokonaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy – w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej – jest co najmniej równa tej wpłacie.

 

Można również wnosić o wypłacenie premii gwarancyjnej w trakcie trwania inwestycji, pod warunkiem osiągnięcia określonego stopnia zaawansowania budowy lub wniesienia odpowiedniego wkładu własnego. Zostaje ona wówczas przekazana inwestorowi lub wskazanemu deweloperowi.

 


SKUTECZNIE ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY PRAWNE, Pomagam uniknąć kosztownych błędów

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.