Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Osoby, które posiadają stare książeczki mieszkaniowe założone do 23 października 1990r i przeznaczą środki zgromadzone na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe, wciąż mogą starać się o premię gwarancyjną. Premia gwarancyjna jest finansowana ze środków budżetu państwa. Jej wysokość zależy od wpłat dokonywanych w poszczególnych latach oraz od, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnika ceny metra kwadratowego w budownictwie mieszkaniowym, który zmienia się co kwartał. Do przyjmowania wniosków, obliczania i wypłaty premii został wyznaczony został PKO Bank Polski SA.

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

Kiedy można ubiegać się o premię?

O premię gwarancyjną mogą się ubiegać właściciele książeczek mieszkaniowych wystawionych do 23 października 1990r, którzy przeznaczą zgromadzone tam środki na wydatki mieszkaniowe, wymienione w Ustawie z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1115 ze zm.). Co istotne, pieniądze z książeczki można uzyskać dopiero po poniesieniu wydatków na określoną inwestycję mieszkaniową.

R E K L A M A

I tak premia gwarancyjna przysługuje w związku z dokonaniem jednej z następujących czynności:

- uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej,

- nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych,

- przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

- uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie do-mu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej,

- uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych,

- uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,

- wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego,

- dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny,

- całkowitą spłatą zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem mieszkaniowym, 

- remontem polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przy-sługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego,

- dokonaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy – w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej – jest co najmniej równa tej wpłacie.

 

Można również wnosić o wypłacenie premii gwarancyjnej w trakcie trwania inwestycji, pod warunkiem osiągnięcia określonego stopnia zaawansowania budowy lub wniesienia odpowiedniego wkładu własnego. Zostaje ona wówczas przekazana inwestorowi lub wskazanemu deweloperowi.

 


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.