Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego

Proszę o poradę w sprawie przedawnienia zobowiązania dla Urzędu Skarbowego. Zobowiązanie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu dzisiejszym otrzymałam pismo z US mówiące o zajęciu pensji w związku z należnościami wobec US z 1996 roku oraz 2002 roku. Proszę o informację czy mogę się powołać na art.118 K.C. (roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 3 lat). A może można powołać się na jakiś inny przepis?

W sprawie przedawnienie zobowiązań podatkowych, przepisy kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Istytucja przedawnienia roszczeń wynikających ze zobowiązań podatkowych regulowana jest przez przepisy prawa podatkowego. Zasadniczo zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat licząc od końca roku (odmiennie niż w prawie cywilnym), w którym upłynął termin płatności zobowiązania. Bieg ten może być jednak przerwany lub zawieszony. Przepisy podatkowe z uwagi na zmiany jakie miały miejsce odmiennie regulują zobowiazania podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2003 r. Nastąpiła wówczas nowelizacja ustawy ordynacja podatkowa z dnia 12 września 2002 r., która zmieniła przepisy dotyczące przedawniania zobowiązań podatkowych. Przepisy przejściowe nakazały do wszystkich zobowiązań podatkowych powstałych przed 31 grudnia 2002 r. stosować przepisy znowelizowane. Gdy jednak przepisy dotychczasowe określą korzystniejsze dla podatnika zasady i terminy przedawnień, wówczas trzeba stosować przepisy dotychczasowe.

Obecnie do zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2003 r. mają zastosowanie trzy grupy przepisów:
  • ustawa o zobowiązaniach podatkowych,
  • ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r.,
  • ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r.
W myśl ustawy o zobowiązaniach podatkowych bieg terminu przedawnienia przerywało:
  • odroczenie terminu płatności podatku,
  • rozłożenie zaległości na raty oraz
  • każda czynność egzekucyjna, o której podatnik został powiadomiony.
Bieg rozpoczynał się na nowo po każdym przerwaniu, a termin przedawnienia nie mógł być dłuższy niż dalszych 5 lat. Maksymalny czas przedawnienia wynosił więc 10 lat.

Zgodnie z ordynacją podatkową do 31 grudnia 2002 r. przerwanie biegu terminu przedawnienia było możliwe dzięki zastosowaniu czynności egzekucyjnej, o której podatnika zawiadamiano. Każde kolejne wszczęcie postępowania nie przerywało biegu terminu przedawnienia.

Od 1 stycznia 2003 r. ordynacja podatkowa przewiduje przerwanie biegu terminu przedawnienia przez zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnika zawiadomiono. Nowy bieg terminu przedawnienia zaczyna się od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne i każde kolejne wszczęcie postępowania nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

Przedawnienie może ponadto przerwać ogłoszenie upadłości. Dodatkowo bieg ten zawiesza:
  • postępowanie karne,
  • postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
  • postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z wniesieniem skargi - na czas trwania tych postępowań.
Środkiem egzekucyjnym (czynnością egzekucyjną) jest w świetle ustawy egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, z rachunków bankowych i innych wierzytelności pieniężnych, z praw z papierów wartościowych, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz nieruchomości.

Reasumując zobowiązania podatkowe powstałe w 1996 roku, jeżeli bieg przedawnienia tych roszczeń nie był przerwany lub zawieszony powinny ulec przedawnieniu. Natomisat roszczenia podatkowe, które powstały w 2002 roku przedawnią się (o ile termin przedawneinia nie zostanie przerwany lub zawieszony) ulegną przedawnieniu na koniec 2007 roku.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
Serwis Prawa


Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-01-22
Autor/źródło: Zespół serwisu inBank.pl
Kategoria: Porady, Porady / wnidykacja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja inBank.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach inBank.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.