Nota prawna

Informacje, stanowiące wykonanie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2017 roku, wskazującej warunki prowadzenia działalności na terytorium Polski przez AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce.

Działalność Oddziału AS Inbank w Polsce podlega nadzorowi estońskiemu

AS Inbank (dalej: „Inbank”) jest instytucją utworzoną za zezwoleniem estońskich władz nadzorczych „Finantsinspektioon”, posiada siedzibę przy Niine 11, 10414 Tallinn, w Estonii - państwie członkowskim Unii Europejskiej i prowadzi swoją działalność na terytorium Polski poprzez Oddział na zasadzie jednolitej licencji bankowej. Oddział nadzorowany jest przez estońskie władze nadzorcze „Finantsinspektioon” i nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), z zastrzeżeniem środków nadzorczych przewidzianych dla KNF w art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

W decyzji wskazującej warunki prowadzenia działalności, KNF zobowiązał Inbank m.in. do stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności poprzez Oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności wskazań dotyczących ochrony dóbr konsumentów. Decyzja KNF dostępna jest tutaj.

Wszelkie rozliczenia z Oddziałem Inbank w Polsce mają formę bezgotówkową

Oddział nie prowadzi obsługi kasowej, wszelkie operacje wpłat i wypłat środków pieniężnych realizowane są wyłącznie w formie przelewów bankowych pomiędzy rachunkiem bankowym klienta a rachunkiem bankowym Oddziału. W realizacji wybranych przelewów wykorzystujemy usługę przelewów natychmiastowych.

Dokładamy najwyższej staranności by otrzymane od klienta żądanie wypłaty środków zrealizowane zostało na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu.

Środki pieniężne deponowane przez klientów w Inbank gromadzone są na rachunku w Narodowym Banku Polskim oraz na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Oddziału w największych bankach komercyjnych w Polsce (obecnie są to PKO Bank Polski, mBank, Santander Bank Polska S.A.) i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Lokaty klientów oddziału objęte są estońskim systemem gwarantowania depozytów.

Depozyty złożone w Oddziale gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, z siedzibą przy Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, www.tf.ee. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego deponenta. Estoński system gwarantowania depozytów spełnia wszystkie warunki przewidziane dyrektywą Unii Europejskiej 94/19/EC wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski. Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond jest następujący:

  1. do 2 dni roboczych od dnia kiedy depozyt stał się niedostępny Fundusz Gwarancyjny publikuje informację w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Funduszu informacje o terminie i procedurze wypłaty, w tym wymaganych dokumentach,
  2. do 2 dni roboczych zarządca lub likwidator instytucji kredytowej upewnia się, że każdy deponent ma dostęp do informacji o rachunku depozytu i otrzymał wyciąg z informacją na temat wysokości jego depozytu oraz dostarcza do Funduszu Gwarancyjnego informacje o deponentach i wysokości ich depozytów,
  3. do 4 dni roboczych od powiadomienia deponent ma prawo zgłosić do zarządcy/syndyka swoje stanowisko dotyczące skorygowania wysokości jego depozytu,
  4. do 7 dni roboczych od daty kiedy depozyt stał się niedostępny Fundusz Gwarancyjny lub wskazana Instytucja kredytowa wypłacają klientowi depozyt do wysokości gwarantowanej przez Fundusz Gwarancyjny kwoty,
  5. do 10 dni roboczych Rada Nadzorcza Funduszu Gwarancyjnego może przedłużyć termin wypłaty depozytu (max. termin wypłaty wynosi 17 dni roboczych od daty kiedy depozyt stał się niedostępny)
  6. do 3 lat deponent może wnieść skargę przeciwko Funduszowi Gwarancyjnemu, jeśli Fundusz Gwarancyjny nie wypłacił kwoty depozytu we wskazanym terminie albo wypłacił kwotę mniejszą niż ustalono.

Z Funduszem Gwarancyjnym można skontaktować się m.in. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Funduszu w języku estońskim, angielskim i rosyjskim.

Szczegóły systemu gwarantowania depozytów złożonych w Oddziale, w tym limity i pomniejszenia, rodzaje podmiotów, które mogą być uznane za uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz tryb dochodzenia roszczeń dostępne są w Arkuszu Informacyjnym Deponenta oraz na stronie internetowej Funduszu Gwarancyjnego: www.tf.ee.

Sytuacja finansowa Inbank

Tłumaczenie na język polski zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AS Inbank skonsolidowanego sprawozdania finansowego Inbank dostępne jest tutaj.

Pełen raport roczny z działalności Inbank w angielskiej wersji językowej dostępny jest tutaj.

Polityka prywatności i tajemnica bankowa

Inbank Oddział w Polsce przetwarza jako niezależny administrator dane osobowe klientów i potencjalnych klientów w celu bieżącego wykonywania czynności bankowych, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów bankowych (tzw. marketing bezpośredni).

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również na mocy zgody udzielonej przez klienta, przetwarzanie tych danych może zostać powierzone przez Oddział podmiotom trzecim. Informacje o przedsiębiorcach o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu na rzecz Inbank albo innego przedsiębiorcy, czynności o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową dostępne są tutaj.

Informacje stanowiące tajemnicę bankową są przechowywane, przetwarzane, chronione i udostępniane w Polsce, zgodnie z przepisami polskiego Prawa bankowego oraz w Estonii zgodnie z przepisami estońskiego Prawa bankowego.

Regulacje prawne i kodeks dobrych praktyk

Na pisemny wniosek klienta udostępniamy informacje o regulacjach prawnych dotyczących działalności AS Inbank oraz jego Oddziału w Polsce oraz informujemy, że Inbank jest członkiem Związku Banków Estońskich i stosuje Dobre Praktyki Bankowe wydane przez Związek Banków Estońskich, których treść dostępna jest tutaj. Ponadto Oddział Inbank w Polsce jest członkiem Związku Banków Polskich i stosuje Zasady Dobrej Praktyki Bankowej wydane przez Związek Banków Polskich, których treść dostępna jest na stronie internetowej www.zbp.pl.

Skład zarządu Inbank

Priit Põldoja
Prezes Zarządu

Marko Varik
Członek Zarządu

Margus Kastein
Członek Zarządu

Maciej Pieczkowski
Członek Zarządu

Evelin Lindvers
Członek Zarządu

Piret Paulus
Członek Zarządu

Erik Kaju
Członek Zarządu


Skład rady nadzorczej Inbank

Jan Andresoo
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Erkki Raasuke
Członek Rady Nadzorczej

Raino Paron
Członek Rady Nadzorczej

Triinu Bucheton
Członek Rady Nadzorczej

Roberto de Silvestri
Członek Rady NadzorczejDane kontakowe oddziału w Polsce

Klient ma możliwość zawnioskowania o inne informacje niż wskazane w niniejszym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Oddziałem:

  1. TELEFONICZNIE pod numerem 801-805-805 w dni robocze w godzinach 9:00-17:00,
  2. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: kontakt@inbank.pl,
  3. PISEMNIE na adres: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa,
  4. OSOBIŚCIE W ODZIALE BANKU: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, w godzinach od 09:00 do 16:00

Dane kontaktowe As Inbank w Estonii

Niine 11, 10414 Tallinn, Estonia
+372 640 8080, info@inbank.ee

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Tuuli Saarnit
privacy@inbank.pl

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI AS INBANK S.A. – ODDZIAŁ W POLSCE

Maciej Pieczkowski
Dyrektor AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce

Tomasz Rzeski
Zastępca Dyrektora AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce